Acties

  • Onderwaterdrainage
  • Natte teelten
  • Ecologische Verbindingszone en NVO

Er wordt vaak over onderwaterdrainage gesproken als maatregel tegen bodemdaling en snelle afvoer van water uit de bovenste 50 cm van het profiel. In juni 2019 zijn we met een deskundige en het waterschap bij enkele ondernemers uit het gebied langs geweest om na te gaan of onderwaterdrainage voor de ondernemers functioneel kan zijn. (Onderwater)drainage zou op enkele percelen (met voldoende drooglegging) een bijdrage kunnen leveren aan de tijdige en gelijkmatige drooglegging. Het kan helpen in het minimaliseren van de opbolling van de waterspiegel en het waterpeil stabiel houden over de verschillende seizoenen.

Hoe werkt het?
Het klinkt gek, een drain die onder water uitkomt. Maar dat kan een toegevoegde waarde hebben:

  • Een drainagebuis die permanent onder water staat, spoelt constant door en slaat/slibt minder snel dicht, omdat er geen zuurstof bij kan; de capaciteit van de buis wordt volop benut;
  • De drainagebuis brengt water in het profiel in warme en droge tijden – veelal de zomer – en voorkomt dat dan de grondwaterspiegel te ver weg zakt.
  • In perioden met een neerslagoverschot is het mogelijk om versneld water af te voeren.

De werking kan worden versterkt door de drainagepijpen in een weiland allemaal aan elkaar te koppelen met een dichte verzamelleiding (samengestelde drainage) en dan via een pomp in een verzamelput het peil aan te sturen (regelbare drainage). De koppeling van buizen zorgt voor een verevening van de waterstand in het perceel: natte delen op een perceel voeden droge delen. Naarmate de buizen dichter bij elkaar liggen is de grondwaterspiegel vlakker.

Op verschillende gronden van de provincie in dit gebied kan worden geëxperimenteerd met duurzame natte landbouw, met zeer beperkte drooglegging dus. (Ook wel paludicultuur genoemd). Mocht u het interessant vinden te experimenteren met bijvoorbeeld natte teelten, of iemand kennen, horen de gebiedsadviseurs dat graag.

De watergangen, de sloten en de tochten, in het veengebied zijn van natuur en ecologische waarde. De provincie Zuid-Holland zal daarom de komende jaren in een ecologische verbindingszone langs de Vierde tocht investeren. De verbindingszone zal lopen van het Abraham Kroes gemaal, de A20 onderdoor, richting de groene waterparel en verder. De provincie, gemeente Zuidplas en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard organiseren de verkenning en uitvoering hiervan gezamenlijk. Ze zullen daarbij ook afstemming met bewoners en bedrijven in het gebied zoeken.

Colofon

De gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard hebben ons, Wim Dijkman en Merel Heijke van CLM Onderzoek en Advies, als gebiedsadviseurs aangesteld om de grondeigenaren in het gebied te faciliteren in de transitie naar een ander grondgebruik. Wij zijn onafhankelijk en staan los van de overheden en gebied. Wij rapporteren conclusies van gesprekken individueel terug (die blijven vertrouwelijk). Op gebiedsniveau is de samenvatting van de gesprekken openbaar. 

Update najaar 2021: tot onze grote droefenis overleed de heer Dijkman op 1 oktober 2021 zeer plotseling. Merel Heijke blijft uw gebiedsadviseur.