Het gebied

De Zuidplas was een plas tot 1840: bruikbaar en bereikbaar veen was uitgegraven en het gebied liep vol met water. De plas was een bedreiging voor het omliggende gebied door de waterdruk die het uitoefende en daarnaast was de uitdijende bevolking op zoek naar nieuwe landbouwgrond. De bodem van de plas omvat een mozaïek van bodemtypes. Een belangrijk deel van de Zuidplas is gereserveerd voor woningbouw en intensieve teelten, met uitzondering van het Oostelijk deel waar veen prominent in de bodem aanwezig is: het veengebied van de Zuidplas. Hier bevindt zich ook het laagste punt van Nederland. Het gebied is in gebruik voor de (melk)veehouderij.

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Laagste_punt_van_Nederland

Colofon

De gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard hebben ons, Wim Dijkman en Merel Heijke van CLM Onderzoek en Advies, als gebiedsadviseurs aangesteld om de grondeigenaren in het gebied te faciliteren in de transitie naar een ander grondgebruik. Wij zijn onafhankelijk en staan los van de overheden en gebied. Wij rapporteren conclusies van gesprekken individueel terug (die blijven vertrouwelijk). Op gebiedsniveau is de samenvatting van de gesprekken openbaar. 

Update najaar 2021: tot onze grote droefenis overleed de heer Dijkman op 1 oktober 2021 zeer plotseling. Merel Heijke blijft uw gebiedsadviseur.